دربارهی ما

بیشتر و بیشتر مردم مواجه می شود توسط covid-19 آلوده، و همه مردم نیاز به ماسک برای محافظت از، ما می توانیم یک خط تولید ماسک کامل به شرح زیر ارائه می دهیم:

1. غیر بافته شده خط تولید پارچه یا پارچه به پایان رسید

2. خط تولید غیر پارچه بافته شده ملت بلون و یا پارچه به پایان رسید

3. غیر بافته ماشینهای پارچه

4. طناب ماسک

5. نوار بینی

6. ماسک ماشین آلات برای ساخت ماسک های پزشکی و ماسک N95

مزیت ما

اخبار

آخرین محصول