ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ക്ഷിയമേൺ ഹംയെ പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്, 2014 മുതൽ അപ്പ് ബുലിദ്, ൫൦൦൦സ്ക്മ് ചുറ്റും.

ഞങ്ങൾ തെറ്റ് .പങ്കാളിക്കായിരിക്കും ചലനശേഷി വർക്ക്ഷോപ്പ് രണ്ടും, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി 200 വംശങ്ങൾ.

നാം ക്ഷിയമേൺ, ഫ്യൂജിയൻ സ്ഥിതി ചൈന ഒരു ബെഔഇഫുല് നഗരത്തിൽ, ഒരു അച്ചിൽ നിർമ്മാതാവ് ഉണ്ട്.

നാം അംഗീകാരം:

1, ഇസൊ൯൦൦൧: 2008

2, ഇസൊ൧൪൦൦൧: 2004

3, ഐത്ഫ്൧൬൯൪൯: 2016

വാർത്തകൾ

പുതിയ ഉൽപ്പന്ന