අපි ගැන

වැඩි වැඩියෙන් ජනතාව covid-19 මඟින් ආසාදනය මුහුන කළ, සහ සියලු ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වසං කිරීම අවශ්ය, අපි පහත ලෙස සම්පූර්ණ වෙස් නිෂ්පාදන පේලි පූජා කළ හැකි:

1. ෙනොවියන ලද ෙරදි නිෂ්පාදන පේලි හෝ නිමි රෙදි

2. විලීන පරිමාන ෙනොවියන ලද රෙදි නිෂ්පාදන පේලි හෝ නිමි රෙදි

3. ෙනොවියන ලද ෙරදි කපා යන්ත්රය

4. වෙස් කඹය

5. නාසය තීරුව

6. වෛද්ය වෙස් සහ N95 වෙස් සඳහා වන යන්ත කරමින් වසං

අපේ ඇඩ්වාන්ෙට්ජි

පුවත්

නවතම නිෂ්පාදන