චීනය Mask කර්මාන්ත හා නිෂ්පාදකයන් | Hanye

වෙස්

කෙටි විස්තරය:

අපි වෙස් පහත ලබා හැකිය: 1. වෛද්ය 2. වෛද්ය ශල්ය Mask Mask 3. KN95 / FFP2 Mask 4. KN97 / FFP3 Mask


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ඇමිණුම්

අපි වෙස් පහත ලබා හැකිය:

1. වෛද්ය Mask

2. වෛද්ය ශල්ය Mask

3. KN95 / FFP2 Mask

4. KN97 / FFP3 Mask


  • පසුගිය:
  • ඊළඟ:

  • ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට